Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

White bird spol. s.r.o.
Voskovcova 1075/57
15200 Praha 5

IČO:27570304
DIČ:CZ27570304 

společnost zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 115069

(dále jen „prodávající)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.shisharium.cz.

Adresa pro reklamaci a vrácení zboží při odstoupení od smlouvy:
shisharium.cz (White bird s.r.o.)
K Žižkovu 282/9
19000 Praha 9

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky) prodávajícího jsou vydané podle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující je fyzická nebo právnická osoba (dále jen „kupující), která uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.shisharium.cz/ (dále jen „internetový obchod).
 3. Spotřebitel je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v zákaznickém účtu za účelem objednávky své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla pro podnikatele uvedená v obchodních podmínkách a občanském zákoníku.
 5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny vždy bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 1. V internetovém obchodu platí zákaz prodeje tabákových výrobků, bylinných výroků určených ke kouření a kuřáckých pomůcek (mj. vodních dýmek) osobám mladším 18 let. Prodej zboží uvedeného v předchozím odstavci je možný pouze osobám, které v okamžiku uzavření smlouvy dovršili věku 18 let. 
 2. Za účelem omezení dostupnosti tabákových výrobků, bylinných výroků určených ke kouření a kuřáckých pomůcek osobám mladším 18 let prodávající stanovuje tyto podmínky pro prodej tohoto zboží:
  • K nákupu zboží v internetovém obchodu je oprávněná pouze osoba starší 18  let.
   • Kupující spotřebitel potvrdí dovršení věku 18 let tím, že si založí zákaznický účet, v rámci kterého prodávající prostřednictvím počítačového systému elektronicky jednoznačně ověří jeho věk. Kupující prodávajícímu poskytne doklad totožnosti potvrzující dosažení věku 18 let (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas apod.), ve kterém budou viditelné tyto údaje: typ dokladu totožnosti, jméno, příjmení a datum narození kupujícího; ostatní údaje budou anonymizovány.
   • Kupující podnikatel potvrdí podnikatelské oprávněné tím, že, že si založí zákaznický účet, v rámci kterého prodávající prostřednictvím počítačového systému elektronicky jednoznačně ověří pravdivost zadaných identifikačních údajů podnikatele.
  • Kupujícím odesláním objednávky potvrzuje, že je starší 18 let.
  • Při předání a převzetí zásilky kupující  předloží pověřenému zástupci prodávajícího nebo jeho smluvnímu partnerovi, tj. přepravní služba, výdejní místo (dále jen „přepravce), doklad totožnosti  potvrzující dosažení věku 18 let - občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas apod. Přepravce je oprávněn si zaznamenat číslo příslušného dokladu totožnosti. V případě, že kupující podmínku uvedenou v tomto bodě nesplní, přepravce mu zásilku nepředá. Prodávající je v tomto případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
  • Podmínku uvedenou v předchozím bodě musí splňovat i osoba zplnomocněná kupujícím k převzetí zásilky -  osoba odlišná od kupujícího. 
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Kupující objednávku provádí vždy prostřednictvím svého zákaznického účtu.
 5. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a počet kusů zboží (kupující vloží objednávané zboží do elektronického nákupního košíku internetového obchodu), způsob platby (způsob úhrady kupní ceny zboží) a způsob doručení zboží.
 6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil (kupující může zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání objednávky). Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 
 7. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 8. Odeslání objednávky nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
 9. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky na emailovou adresu, kterou kupující uvedl v zákaznickém účtu (dále jen „emailová adresa kupujícího). Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy, tzn. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. 
 10. Kupující může zrušit objednávku (zrušit návrh na uzavření kupní smlouvy), dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. 
 11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky doručeným na emailovou adresu prodávajícího uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na emailovou adresu kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Kupující na základě registrace provedené v internetovém obchodě získá přístup do svého zákaznického účtu (dále jen „zákaznický účet). Ze svého zákaznického účtu kupující provádí objednávku zboží. Zákaznický účet je nezbytný k nákupu zboží v internetovém obchodě. Kupující není oprávněn bez předchozí registrace objednávku provést.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. 
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č.2800319107/2010, vedený u Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího),
  • bezhotovostně platební kartou přes platební bránu ComGate,
  • na dobírku (v hotovosti nebo kartou) při předávání zboží kupujícím,
  • při osobním odběru v provozovně prodávajícího (v hotovosti nebo kartou).
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti a platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 
 4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 5. V případě platby prostřednictvím platební brány ComGate postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 
 6. V případě bezhotovostní platby a platby prostřednictvím platební brány ComGate je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 8. Zboží může být kupujícímu na území České republiky dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce,
  • prostřednictvím výdejny zásilek Zásilkovna na adresu výdejny, kterou kupující určil
  • v provozovně kupujícího.
  Kupující si dále může zboží osobně vyzvednout v provozovně prodávajícího na adrese K Žižkovu 282/9, 19000 Praha 9
 9. Způsobu dodání kupující zvolí v objednávce.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu po uhrazení kupní ceny. odešle ho na emailovou adresu kupujícího. 
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 15. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a uvést vady v dodacím listě. Na výše popsané vady neuvedené v dodacím listě nebude brán později zřetel. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.  Bez zbytečného odkladu po převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav a množství dodaného zboží. V případě jakýchkoliv závad, neúplnosti zásilky nebo dodání rozbitého zboží je povinen toto neprodleně, nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky, oznámit prodávajícímu. Na později uplatněné výše uvedené vady nebude brán později zřetel. Kupující za účelem reklamace zásilku nafotí – zejména přepravní štítek, obal, výstelku a zboží, a uchová veškeré doklady v zásilce i na zásilce. 

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

  Spotřebitel

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit:
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů.
 3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy uvedené v odst. 2. tohoto článku.
 4. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 občanského zákoníku nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. hygienické náustky, některé typy silikonových hadic, otevřené balení tabákového výrobku – porušený kolek),
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. 
 6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující provést i elektronicky na stránce https://www.shisharium.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ prostřednictvím online formuláře; pokud kupující využije této možnosti, prodávající kupujícímu obratem zašle v textové podobě potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy. Pro doručování odstoupení od smlouvy dále platí ustanovení čl. XIII. těchto obchodních podmínek.
 7. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.
 8. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující v tomto případě nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 10. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
 11. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 12. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 13. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

   
  Prodávající

 14. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit:
  • do doby převzetí zboží kupujícím;
  • v případě zjevné chyby v ceně zboží do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím prodávajícím;
  • pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 5 dnů,
  • pokud kupující nebo jím zplnomocněná osoba přepravci řádně neprokáže, že je osobou starší 18 let,
  • z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
  Prodávající bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailové adresy kupujícího. Prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícím. Prodávající tyto peněžní prostředky vrátí bezhotovostně na účet určený kupujícím pro tento účel nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
 15. Pokud je kupující, který není spotřebitelem, v prodlení s převzetím zboží déle než 3 pracovní dny po uplynutí lhůty k vyzvednutí, je kupující, resp. jeho zákonný zástupce, povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč. Nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny – pokud prodávající následně odstoupí od smlouvy.
 16. Pokud je kupující, který je spotřebitelem, v prodlení s převzetím zboží déle než 3 pracovní dny po uplynutí lhůty k vyzvednutí, je kupující, resp. jeho zákonný zástupce, povinen nahradit prodávajícímu škodu vzniklou v souvislosti s plněním podle kupní smlouvy (zejména náklady vzniklé v důsledku zmaření dodání zboží – doprava, balné apod.). Kupující bere na vědomí, že obvyklé náklady za dopravu a balné činí přibližně 100,- Kč. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny – pokud prodávající následně odstoupí od smlouvy.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  Spotřebitel
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Předchozí věta se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  Společné podmínky pro práva z vadného plnění: 
 5. Kupující je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo na právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.
 6. U vady, která znamená podstatné porušení kupní smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
  • na odstranění vady opravou zboží,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy podle odst. 8. tohoto článku. Pokud kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to prodávajícímu doložit.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady, anebo 
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
  Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále nemůže uplatňovat právo z vadného plnění u zlevněného zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 10. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud:
  • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  • kupující použil zboží ještě před objevením vady,
  • kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  • kupující zboží ještě před objevením vady prodal, spotřeboval, anebo ho pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
 11. Pokud je na prodávaném zboží, jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovené občanského zákoníku o záruce za kvalitu za jakost.
 12. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje čl. X těchto obchodních podmínek – reklamační řád.

 

VIII.

Reklamační řád

 1. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje na adrese K Žižkovu 282/9, 19000 Praha 9. Kupující může oznámit uplatnění práva z vadného plnění i elektronicky na stránce  https://www.shisharium.cz/reklamace-a-vraceni-zbozi/ prostřednictvím online formuláře; pokud kupující využije této možnosti, prodávající kupujícímu obratem zašle v textové podobě potvrzení o přijetí tohoto oznámení.
 2. Kupujícímu se doporučuje, aby při uplatnění práva z vady prodávajícímu zaslal zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození a s dokladem o koupi, popisem závady, případně označeným místem závady. Kupující dále prodávajícímu sdělí kontaktní údaje (zejména jméno a příjmení, zpáteční adresa, emailovou adresu a telefonní číslo) a způsob vyřízení reklamace.
 3. Kupující zašle zásilku na adresu pro shisharium.cz (White bird s.r.o.), K Žižkovu 282/9, 19000 Praha 9. Přeprava je hrazena stranou kupujícího (kupující odešle zásilku bez dobírky). 
 4. Prodávající je povinen ihned po přijetí reklamovaného zboží zaslat kupujícímu na emailovou adresu kupujícího potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Pokud kupující uplatní reklamaci osobně u kupujícího, prodávající vydá kupujícímu potvrzení bezprostředně po převzetí reklamovaného zboží. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Prodávající posoudí stav zboží v reklamačním řízení. 
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud prodávajícímu nepředá reklamované zboží se vším příslušenstvím zboží, prodávající při vyřízení reklamace odstoupením od smlouvy vrátí kupujícímu kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do lhůty k vyřízení reklamace se nezapočítává přiměřená doba, kterou prodávající k odbornému posouzení vady zboží - v závislosti na druhu zboží. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace bude kupující informován emailem na emailovou adresu kupujícího. Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován.
 7. Prodávající, případně jiná osoba určená k provedení úpravy, je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude mu po marném uplynutí lhůty účtováno skladné ve výši 25,- Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Pokud si však kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, je prodávající oprávněn toto zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.

 

IX.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

X.

Slevové kódy

 1. Kupující může při objednávání zboží zadat slevový kód, který mu poskytl prodávající.
 2. Kupující nemůže slevové kódy uplatňovat opakovaně ani je vzájemně kombinovat; to neplatí, pokud prodávající stanoví pro konkrétní slevový kód výslovně odlišné podmínky pro uplatnění slevy.
 3. Pokud kupující při koupi zboží uplatnil slevový kód a následně odstoupí od této kupní smlouvy nebo z jiného důvodného vrátí prodávajícímu zboží, má kupující právo na vrácení částky, kterou za zboží skutečně uhradil peněžními prostředky.
  • Při nákupu více kusů zboží a následném vrácení jen části zakoupeného zboží prodávající vrátí kupujícímu pouze částku skutečně uhrazenou za vrácené zboží, nikoliv platbu za dopravu. Skutečně uhrazená kupní cena za vrácené zboží se vypočítá tak, že kupní cena zboží před slevou se poníží o procentuálnímu poměr poskytnuté slevy. 
  • V případě, že prodávající poskytl kupujícímu objemovou slevu za nákup zboží a kupující následně vrátil jen část zakoupeného zboží, pro což ztratil nárok na poskytnutí objemové slevy, prodávající je oprávněn poskytnutou slevu kupujícímu odebrat a započíst její výši na platbu za vrácené zboží.
 4. Kupující může slevový kód uplatnit jen po dobu jeho platnosti. Prodávající za nevyužitý slevový kód neposkytuje peníze ani jiný způsob kompenzace.
 5. Slevový kód lze uplatnit pouze při nákupu přes eshop a pouze u zákaznického účtu typu "koncový zákazník", sleva se nevztahuje na tabákové výrobky.
 6. Slevový kód není vyměnitelný za peníze ani jiný způsob kompenzace.  
 7. Pokud kupující odebere zboží za nižší cenu, než je hodnota slevového kódu, kupující nemá nárok na doplacení hodnoty slevového kódu ani na nový slevový kód na zbytek hodnoty původního slevového kódu. 
 8. Pokud kupující použije slevový kód v rozporu s tímto článkem, prodávající může slevový kód odmítnout; kupující zároveň může odstoupit od kupní smlouvy.

 

XI.

Doručování

 1. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 2. Zpráva je doručena:.
  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, kupující doručuje korespondenci na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
  • v ostatních případech podle právních předpisů.
 3. Při doručování elektronickou poštou kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu kupujícího (emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu).
 4. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu.

 

XII.

Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku sporu, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, email adr@coi.cz. Kupující také může využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli poskytuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 6. Kupující, který je podnikatelem, tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu 2 let a není veřejně přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Vzorový formulář pro odstoupení najdete zde.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 28.1.2022.